Doszhan Kenzhebayev (Kazakhstan) VS Munis Muminjonov (Uzbekistan)

2022 IMMAF World Championships, Serbia