2023 Worlds - Day 2 - Stiven Shehu def Pangiotis Chrysavgis via ko