YW23_D1C3_Humaindan Alzaabi (UAE) vs Davit Sevlikyan (Armenia)