Daniyal Shamkhalov (Sweden) VS Ammar Mazri (France)

2022 IMMAF European Championships, Italy