Mckenzie Fisher (England) VS Oyatillokh Bakhodirov (Uzbekistan)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi