Anna Nariezhna (Ukraine) VS Molly Syron (Ireland)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi