Yevhenii Nemyrskyi (Ukraine) VS Per Kjetil Haglund Tønnessen (Norway)